ODZYSKAJ

odsetki i inne

koszty kredytu!

 • Posiadasz kredyt gotówkowy?
 • A może spłaciłeś
  lub skonsolidowałeś kredyt
  w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 • Zwrot środków na Twoje konto
  nawet w 24 godziny!
 • Obniżenie pozostałych rat
  kredytu nawet o połowę!

Zadzwoń +48 720 732 191

lub napisz do nas!

Bezpłatnie sprawdzimy

Twoją umowę.

  Sprawdź, ile możesz odzyskać już teraz i o ile obniży się Twoja miesięczna rata!

  JAK WYGLĄDA PROCES ZWROTU KOSZTÓW?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Wypełnij formularz
  kontaktowy.
  Otrzymasz wsparcie
  profesjonalisty w ciągu 24h.

  PRZYGOTUJ UMOWĘ

  Przygotuj umowę, którą
  zawarłeś z bankiem.
  Prześlij ją w postaci skanu
  lub zdjęć.

  WPŁATA NA KONTO

  Po akceptacji
  warunków, zwroty
  na Twoim koncie
  nawet w 24 godziny.

  OPINIE KLIENTÓW

  ADAM

  Pełny profesjonalizm, doskonała obsługa
  klienta! Bardzo szybko otrzymałem zwrot
  kosztów. 7100 zł zwrotu, a dodatkowo raty
  kredytu obniżyły się z 1600 zł na 800 zł!
  Dziękuję.

  KAROLINA

  Efekty przerosły moje oczekiwania!
   Nie sądziłam, że odzyskanie
  odsetek z kredytu jest możliwe!
   W ciągu 5 miesięcy otrzymałam
  zwrot aż 17 000 zł!

  MICHAŁ 

  Minimum formalności,
  możliwość załatwienia spraw
  zdalnie, bez konieczności wizyt
   w biurze. Błyskawiczne efekty! 
  Odzyskałem 3455 zł!

  Zwrot kosztów kredytu – podstawa prawna

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki
  oraz uchylająca dyrektywę rady 87/102/EWG nałożyła na państwa członkowskie konieczność ustanowienia sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z dyrektywą i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia stosowania tych sankcji. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, odstraszające i proporcjonalne.

  Jedna z sankcji zastrzeżona została w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z brzmieniem art. 45
  „W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c
  konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie”.

  Zgodnie z ustawą, przez kredytodawcę należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu. Natomiast przez kredyt konsumencki rozumieć należy w szczególności: umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, a także umowę o kredyt odnawialny.

  O uruchomieniu sankcji decyduje pominięcie któregokolwiek z elementów wskazanych w Ustawie o kredycie konsumenckim,
  a więc naruszenie przez kredytodawcę obowiązków nałożonych w art. 29-33, 33a oraz 36a-36c ustawy o kredycie konsumenckim.

  Wymogi podzielić można na trzy grupy:
  wymagania odnoście formy czynności prawnej - umowa powinna zostać zawarta
  w formie pisemnej, chyba że inne przepisy przewidują inną formę szczególną,
  wybrane obowiązki informacyjne odnoszące się do wszystkich umów kredytu,
  szczegółowe obowiązki informacyjne dotyczące specyficznych typów kredytu.

  W odniesieniu do obowiązków informacyjnych sankcji podlega nie tylko ich nieprzekazanie, ale również przekazanie w sposób niewłaściwy i nierzetelny, w tym bez zastosowania wymaganej formy, sformułowanie informacji w sposób niezrozumiały dla typowego adresata. Wprowadzenie konsumenta w błąd, czy pozbawienie konsumenta możliwości dokonania oceny zakresu ciążącego na nim zobowiązania na mocy zawartej umowy o kredyt konsumencki.

  Sankcja ta przewidziana jest również w przypadku przekroczenia przez kredytodawcę przepisów dotyczących maksymalnej wysokości opłat i odsetek z tytułu zaległości w spłacie kredytu. W takim przypadku konsument jest nie tylko zobowiązany do zapłaty tylko kwoty opłat i odsetek odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, ale może nie zapłacić kosztów i odsetek (kapitałowych) w ogóle.

  Uruchomienie sankcji uzależnione jest od złożenia przez konsumenta oświadczenia woli, czyli wykonania uprawnienia prawnokształtującego. Skutki związane z sankcją powstaną dopiero po jego złożeniu. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do kredytodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

  Możliwość skorzystania z sankcji ograniczona jest rocznym terminem prekluzyjnym. Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy uprawnienie to wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. Zwrot „wykonanie umowy”, od którego zaczyna biec roczny termin na wygaśnięcie uprawnienia konsumenta oznacza stan, w którym wszelkie zobowiązania obu stron umowy o kredyt konsumencki zostały w pełni wykonane. Nie ma przy tym znaczenia, czy zostały one wykonane w terminie, dobrowolnie czy przymusowo.
  W konsekwencji, jeżeli konsument lub kredytodawca pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z wykonaniem jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy o kredyt konsumencki termin roczny na wygaśnięcie uprawnienia do złożenia oświadczenia nie rozpoczyna swojego biegu (por. Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 22 lutego 2018r. I C 1663/17, Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 listopada 2019r. III Ca 1127/19, Wyrok SA w Warszawie z dnia 1 lipca 2019 r. V ACa 118/18).

  DLACZEGO MY?

  PROFESJONALNY ZESPÓŁ 

  Doświadczeni prawnicy, biegli rewidenci, specjaliści prawa bankowego

  DOŚWIADCZENIE

  Kilkanaście lat na rynku

  odszkodowań w Polsce

  BEZPŁATNA ANALIZA

  Sprawdzimy Twoją umowę
  bez żadnych kosztów

  ELASTYCZNOŚĆ

  Przygotujemy ofertę,
  dobraną do Twoich potrzeb

  OGÓLNOPOLSKI ZASIĘG

  Działamy na terenie

  całego kraju

  ponad 1000

  aktywnych
  prowadzonych spraw

  20

  banków, przeciwko którym prowadzimy sprawy

  ponad 50 mln zł

  odzyskanych wierzytelności
  od banków

  Nasi prawnicy specjalizują się
  w pomocy kredytobiorcom

  Zadzwoń +48 720 732 191
  lub wypełnij formularz kontaktowy