RODO

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych („RODO”)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Odzyskamy Sp. z o.o. Sp. k.

2.  Jeśli  ma  Pani/Pan  pytania  dotyczące  sposobu  i  zakresu  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  w  zakresie działania  Administratora,  a  także  przysługujących  Pani/Panu  uprawnień,  może  się  Pani/Pan  skontaktować  się  z pracownikiem Administratora za pośrednictwem adresu biuro@odzyskamyodszkodowanie.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać w oparciu o niniejszą umowę.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo  do  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych osobowych  –  w  przypadku,  gdy  dane  są  nieprawidłowe  lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  która jest  podstawą  przetwarzania  danych  i  nie  ma innej  podstawy  prawnej  przetwarzania  danych- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, -Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych,  do  czasu  ustalenia  czy  prawnie  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,  – przetwarzanie odbywa się  w sposób zautomatyzowany;

f)  prawo  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  –  w  przypadku  gdy  łącznie  spełnione  są  następujące  przesłanki:  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu  na  zgodność  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  z  obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

    Załącz kosztorys szkody

    Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

    z wciśniętym klawiszem "ctrl"