SANKCJA DARMOWEGO KREDYTU

Posiadasz kredyt gotówkowy?

A może spłaciłeś lub skonsolidowałeś kredyt w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Odzyskaj odsetki i inne koszty kredytu!

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Sankcja Darmowego Kredytu

SANKCJA DARMOWEGO KREDYTU

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę rady 87/102/EWG nałożyła na państwa członkowskie konieczność ustanowienia sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z dyrektywą i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia stosowania tych sankcji. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, odstraszające i proporcjonalne.

Jedna z sankcji zastrzeżona została w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z brzmieniem art. 45 „W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie”.

Zgodnie z ustawą, przez kredytodawcę należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu. Natomiast przez kredyt konsumencki rozumieć należy w szczególności: umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu prawa bankowego, umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia, a także umowę o kredyt odnawialny.

O uruchomieniu sankcji decyduje pominięcie któregokolwiek z elementów wskazanych w Ustawie o kredycie konsumenckim, a więc naruszenie przez kredytodawcę obowiązków nałożonych w art. 29-33, 33a oraz 36a-36c ustawy o kredycie konsumenckim.

Wymogi podzielić można na trzy grupy:

  • wymagania odnoście formy czynności prawnej – umowa powinna zostać zawarta
    w formie pisemnej, chyba że inne przepisy przewidują inną formę szczególną,
  • wybrane obowiązki informacyjne odnoszące się do wszystkich umów kredytu,
  • szczegółowe obowiązki informacyjne dotyczące specyficznych typów kredytu.

W odniesieniu do obowiązków informacyjnych sankcji podlega nie tylko ich nieprzekazanie, ale również przekazanie w sposób niewłaściwy i nierzetelny, w tym bez zastosowania wymaganej formy, sformułowanie informacji w sposób niezrozumiały dla typowego adresata. Wprowadzenie konsumenta w błąd, czy pozbawienie konsumenta możliwości dokonania oceny zakresu ciążącego na nim zobowiązania na mocy zawartej umowy o kredyt konsumencki.

Sankcja ta przewidziana jest również w przypadku przekroczenia przez kredytodawcę przepisów dotyczących maksymalnej wysokości opłat i odsetek z tytułu zaległości w spłacie kredytu. W takim przypadku konsument jest nie tylko zobowiązany do zapłaty tylko kwoty opłat i odsetek odpowiadającej kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie, ale może nie zapłacić kosztów i odsetek (kapitałowych) w ogóle.

Uruchomienie sankcji uzależnione jest od złożenia przez konsumenta oświadczenia woli, czyli wykonania uprawnienia prawnokształtującego. Skutki związane z sankcją powstaną dopiero po jego złożeniu. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do kredytodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

Możliwość skorzystania z sankcji ograniczona jest rocznym terminem prekluzyjnym. Zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy uprawnienie to wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. Zwrot „wykonanie umowy”, od którego zaczyna biec roczny termin na wygaśnięcie uprawnienia konsumenta oznacza stan, w którym wszelkie zobowiązania obu stron umowy o kredyt konsumencki zostały w pełni wykonane. Nie ma przy tym znaczenia, czy zostały one wykonane w terminie, dobrowolnie czy przymusowo.

W konsekwencji, jeżeli konsument lub kredytodawca pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu z wykonaniem jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy o kredyt konsumencki termin roczny na wygaśnięcie uprawnienia do złożenia oświadczenia nie rozpoczyna swojego biegu (por. Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 22 lutego 2018r. I C 1663/17, Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 listopada 2019r. III Ca 1127/19, Wyrok SA w Warszawie z dnia 1 lipca 2019 r. V ACa 118/18).


Jak wygląda proces zwrotu kosztów?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz
kontaktowy.
Otrzymasz wsparcie
profesjonalisty w ciągu 24h.

PRZYGOTUJ UMOWĘ

Przygotuj umowę, którą
zawarłeś z bankiem.
Prześlij ją w postaci skanu
lub zdjęć.

ANALIZA UMOWY

W ciągu 24h dokonamy analizy
przesłanych dokumentów
i przedstawimy Ci możliwości
oraz kwoty do odzyskania.

WPŁATA NA KONTO

Po akceptacji
warunków, zwroty
na Twoim koncie
nawet w 24 godziny.

DLACZEGO MY?

PROFESJONALNY ZESPÓŁ 

Doświadczeni prawnicy, biegli rewidenci, specjaliści prawa bankowego

DOŚWIADCZENIE

Kilkanaście lat na rynku

odszkodowań w Polsce

BEZPŁATNA ANALIZA

Sprawdzimy Twoją umowę
bez żadnych kosztów

ELASTYCZNOŚĆ

Przygotujemy ofertę,
dobraną do Twoich potrzeb

OGÓLNOPOLSKI ZASIĘG

Działamy na terenie

całego kraju

ponad 1000

aktywnych
prowadzonych spraw

20

banków, przeciwko którym prowadzimy sprawy

ponad 50 mln zł

odzyskanych wierzytelności
od banków

OPINIE KLIENTÓW

ADAM

Pełny profesjonalizm, doskonała obsługa
klienta! Bardzo szybko otrzymałem zwrot
kosztów. 7100 zł zwrotu, a dodatkowo raty
kredytu obniżyły się z 1600 zł na 800 zł!
Dziękuję.

KAROLINA

Efekty przerosły moje oczekiwania!
 Nie sądziłam, że odzyskanie
odsetek z kredytu jest możliwe!
 W ciągu 5 miesięcy otrzymałam
zwrot aż 17 000 zł!

MICHAŁ 

Minimum formalności,
możliwość załatwienia spraw
zdalnie, bez konieczności wizyt
 w biurze. Błyskawiczne efekty! 
Odzyskałem 3455 zł!

O nas

Możesz być pewny, że Ci pomożemy! Celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, które reprezentujemy w kontaktach z ubezpieczycielami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowań.

Korzyści

DOŚWIADCZENI PRACOWNICY
12 lat doświadczenia

JASNA PRZEJRZYSTA UMOWA
Brak ukrytych opłat

WYŻSZE ODSZKODOWANIE
Niż dochodzone samodzielnie

Znajdź Nas

ADRES
ul. Świętokrzyska 25 p. 118-119
80-180 Gdańsk

TELEFON
720-732-191