Błędy medyczne

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Błędy medyczne

Błędy medyczne

Doznałeś szkody na skutek błędu w sztuce lekarskiej lub zaniedbania medycznego?! Możesz starać się o odszkodowanie.

Z uwagi na to, iż w obrocie prawnym nie istnieje definicja błędu lekarskiego, ani błędu medycznego można przyjąć definicje (wyrok SN z dnia 1 kwietnia 1955 r., IV CR 39/54) postępowania sprzecznego z zasadami wiedzy i nauki medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym.

Kodeks cywilny przyjmuje pod pojęciem postępowania rozumieją zarówno działanie, jak i zaniechanie, do najczęstszych postaci błędu medycznego należą:

  • zaniechania w diagnostyce,
  • błędna diagnoza,
  • zaniechania w leczeniu,
  • nieprawidłowe leczenie (w szczególności błędny wybór sposobu leczenia, nierzetelnie przeprowadzane zabiegi, błędy podczas samych zabiegów, korzystanie z niesprawnego sprzętu, aplikowanie niewłaściwych leków, niewłaściwe metody rehabilitacji, niewłaściwa opieka nad pacjentem podczas jego pobytu w placówce służby zdrowia).

Odpowiedzialność cywilna kształtuje się na podobnych zasadach dla bardzo często występujących zakażeń szpitalnych (np. gronkowcem, żółtaczką), jak również z tytułu niepełnego, niewłaściwego, nieprawdziwego pouczenia pacjenta o możliwych powikłaniach lub skutkach ubocznych podejmowanego leczenia.

Na jakiej drodze możemy dochodzić roszczeń

W obecnym stanie prawnym możliwe jest dochodzenie odszkodowania z tytułu błędu medycznego na dwa sposoby.

Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala, w którym doszło do błędu medycznego (błędu lekarskiego). Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Za i przeciw- Dochodzenie odszkodowania za błąd lekarski przed komisją.

Uproszczony tryb dochodzenia odszkodowania niesie za sobą minusy min. Jeśli chodzi o znacznie ograniczone wysokości możliwych odszkodowań:

  • dla zadośćuczynienia maksymalna kwota do uzyskania to 100.000 zł,
  • dla jednorazowego odszkodowania kwota 200.000 zł,
  • natomiast możliwość uzyskania renty została całkowicie wyłączona.

Ponadto, kwota odszkodowania ustalana jest jedynie w relacji do skutków błędu na zdrowiu, tzn. z pominięciem takich elementów jak poniesione koszty leczenia czy utracone z powodu błędu medycznego zarobki osoby poszkodowanej – te czynniki nie mają dla wysokości odszkodowania znaczenia. Jednym z największych minusów jest brak możliwości formalnej reprezentacji poszkodowanego przez profesjonalistę przed Komisją.

Zaletą tego wariantu jest czas postępowania oraz fakt, że procedura koncentruje się głównie na ustaleniu obiektywnego wystąpienia tzw. zdarzenia medycznego, a mniej na subiektywnej kwestii winy personelu i nie może trwać dłużej niż 4 miesiące.

Za i przeciw- Dochodzenie odszkodowania w Trybie zwykłym („tradycyjny”).

W trybie tradycyjnym roszczenia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o deliktach kierowane są w pierwszej kolejności do podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną za błąd oraz jego ubezpieczyciela, a w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania – do sądu.

W postępowaniu opartym o ogólne zasady kodeksu cywilnego poza świadczeniami podstawowymi, tj. odszkodowanie za poniesioną szkodę (materialną i niematerialną), zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, uzyskać można jeszcze m. in. rentę z tytułu utraconych zarobków, zmniejszonych widoków na przyszłość, czy zwiększonych potrzeb. Co więcej, praktyka orzecznicza sądów powszechnych prowadzi do stałego wzrostu kwot wypłacanych poszkodowanym tytułem kompensaty doznanych przez nich szkód.

W trybie tym możemy uzyskać także rentę, co jednak najważniejsze, tryb tradycyjny daje nam prawo do uzyskania pełnego odszkodowania, tzn. kwoty pieniężnej obejmującej m. in. zadośćuczynienie za krzywdę, zwrot kosztów opieki, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Ponadto brak jest limitów właściwych dla postępowania przed wojewódzką komisją. Wadą tej metody jest czas, sprawy przed sądem trwają średnio 2-3 lata.

Sprawy o odszkodowania z tytuły błędu medycznego są jednymi z trudniejszych i najbardziej skompilowanych, wymagają bardzo dobrego przygotowania merytorycznego oraz konsultacji z najlepszymi specjalistami dlatego najlepiej powierzyć prowadzenie tego typu spraw profesjonalistą w swojej branży. 12 letnie doświadczenie naszego Partnera firmy DRB w tej branży gwarantuje, iż otrzymają Państwo najwyższe odszkodowanie i profesjonalną obsługę. Szansa jest tylko jedna, szkoda byłoby ją zmarnować.

Sprawy dotyczące odszkodowania za błędy medyczne są coraz częstsze w naszym kraju. Coraz częściej też kończą się one sukcesem, a poszkodowany otrzymuje odpowiednie do poniesionej szkody zadośćuczynienie. Odszkodowanie za błędy medyczne obejmuje nie tylko tradycyjnie rozumiane przez nas błędy popełniane przez służby medyczne, np. podczas operacji, ale też kwestie błędów w diagnozie czy zaniechania zarówno w leczeniu, jak i w diagnostyce. Proces odszkodowawczy może przebiegać na dwóch poziomach i obejmować dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne przed komisją i przed sądem. W pierwszym przypadku oceniane są skutki błędów na zdrowiu, a zatem poszkodowany otrzymać może tylko odszkodowanie za doznaną krzywdę. W drugim przypadku o odszkodowanie za błędy medyczne występuje się do ubezpieczyciela, a w przypadku odmowy do sądu. Tu oprócz samego zadośćuczynienia za szkodę można też otrzymać rentę w związku z utraconymi zarobkami czy zwiększonymi potrzebami.

OdzyskamyOdszkodowanie.pl to gwarancja 12 lat doświadczenia w odzyskiwaniu różnego rodzaju odszkodowań, ze szczególnym naciskiem na odszkodowania za błędy medyczne. Gwarantujemy doskonałe przygotowanie merytoryczne naszych specjalistów od odszkodowań oraz konsultacje z najlepszymi specjalistami w dziedzinie medycyny. Jeśli więc Ty lub ktoś z Twojej rodziny doznał szkody na skutek popełnionego przez lekarza lub pielęgniarkę błędu – nie zwlekaj, zgłoś się do nas – profesjonalistów w branży odszkodowań!