Złamałeś nogę, upadłeś na oblodzonym chodniku? Masz prawo do odszkodowania!

Odszkodowanie z tytułu doznanej krzywdy należy się nie tylko w przypadku gdy potykamy lub przewracamy się na zaniedbanym, nie odśnieżonym chodniku. Odzyskamy Odszkodowanie uzyskuje odszkodowania dla klientów którzy doznali urazu:

  • zaniedbań w miejscach publicznych (np. sklepy, hotele, ciągi komunikacyjne instytucji państwowych itp.),
  • poślizgnięcia i potknięcia na chodnikach,
  • uderzenie przez spadające przedmioty,
  • upadki ze schodów

W każdym z wyżej wymienionych przypadków w wyniku którego dochodzi do doznania z tego tytułu jakiejkolwiek szkody, poszkodowanemu przysługuje szereg uprawnień, w tym w szczególności możliwość dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 415 k.c. "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Za szkodę odpowiada zatem osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania szkody, przy czym zdarzeniem sprawczym w rozumieniu w/w przepisu jest zarówno działanie jak i zaniechanie, jeżeli tylko wiąże się z ciążącym na sprawcy obowiązkiem czynnego działania i niewykonania obowiązku.

Postępowanie w przypadku doznania szkody

Z uwagi na brak jednoznacznych przepisów niejednokrotnie trudno jest ustalić podmiot odpowiedzialny za dane zaniedbanie. Z uwagi na to niezbędna jest fachowa i szybka pomoc celem ustalenia odpowiedzialności, pozyskania oświadczenia, policy OC i dochodzenia pełnego odszkodowania. Na podstawie naszego doświadczenia widzimy, iż roszczenia tego typu są odrzucane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w przypadku braku dokumentacji medycznej, wezwania pomocy na miejsce zdarzenia. Dlatego też prosimy o niezwłoczny kontakt z konsultantem.

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

  • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
  • utracone dochody,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
  • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • za zniszczone rzeczy osobiste.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać dodatkowe informacje oraz darmową weryfikację.