Poślizgnięcia

 1. Odzyskamy Odszkodowanie
 2. /
 3. Poślizgnięcia

Poślizgnięcia

Złamałeś nogę, upadłeś na oblodzonym chodniku? Masz prawo do odszkodowania!

Odszkodowanie z tytułu doznanej krzywdy należy się nie tylko w przypadku gdy potykamy lub przewracamy się na zaniedbanym, nie odśnieżonym chodniku. Odzyskamy Odszkodowanie uzyskuje odszkodowania dla klientów którzy doznali urazu:

 • zaniedbań w miejscach publicznych (np. sklepy, hotele, ciągi komunikacyjne instytucji państwowych itp.),
 • poślizgnięcia i potknięcia na chodnikach,
 • uderzenie przez spadające przedmioty,
 • upadki ze schodów

W każdym z wyżej wymienionych przypadków w wyniku którego dochodzi do doznania z tego tytułu jakiejkolwiek szkody, poszkodowanemu przysługuje szereg uprawnień, w tym w szczególności możliwość dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 415 k.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Za szkodę odpowiada zatem osoba, której zawinione zachowanie jest źródłem powstania szkody, przy czym zdarzeniem sprawczym w rozumieniu w/w przepisu jest zarówno działanie jak i zaniechanie, jeżeli tylko wiąże się z ciążącym na sprawcy obowiązkiem czynnego działania i niewykonania obowiązku.

Postępowanie w przypadku doznania szkody

Z uwagi na brak jednoznacznych przepisów niejednokrotnie trudno jest ustalić podmiot odpowiedzialny za dane zaniedbanie. Z uwagi na to niezbędna jest fachowa i szybka pomoc celem ustalenia odpowiedzialności, pozyskania oświadczenia, policy OC i dochodzenia pełnego odszkodowania. Na podstawie naszego doświadczenia widzimy, iż roszczenia tego typu są odrzucane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w przypadku braku dokumentacji medycznej, wezwania pomocy na miejsce zdarzenia. Dlatego też prosimy o niezwłoczny kontakt z konsultantem.

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

 • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
 • utracone dochody,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
 • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • za zniszczone rzeczy osobiste.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać dodatkowe informacje oraz darmową weryfikację.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

  Załącz kosztorys szkody

  Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

  z wciśniętym klawiszem "ctrl"