Odszkodowanie dla pasażera

 1. Odzyskamy Odszkodowanie
 2. /
 3. Odszkodowanie dla pasażera

Odszkodowanie dla pasażera

Doznałeś szkody jako pasażer pojazdu? Masz prawo do odszkodowania z OC sprawcy!

Jeżeli podróżowałeś samochodem i doszło do kolizji/wypadku drogowego w którym to ucierpiałeś, masz prawo do uzyskania odszkodowania. Bez znaczenia jest to czy podróżowałeś ze sprawcą wypadku czy z poszkodowanym. Pasażerem pojazdu jest osoba, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie i ruch pojazdu. Osobą pokrzywdzoną stajesz się także jako pasażer środków komunikacji np. autobusów, autokarów, taxi czy tramwaju.

Pasażerom pojazdów mechanicznych przysługują odszkodowania na podstawie tych samych przepisów co kierowcom, pieszym czy innym poszkodowanym.

Ile mam czasu aby uzyskać odszkodowanie?

W przypadku gdy w danym zdarzeniu drogowym dochodzi do uszkodzenia tylko mienia materialnego, lub poszkodowane osoby doznały rozstroju zdrowia poniżej 7 dni (pobyt w szpitalu) oraz żaden z uczestników zdarzenia nie poniósł śmierci to w takim przypadku mówimy o kolizji lub stłuczce. Okres przedawnia to 3 lata, od ostatniego kontaktu z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia.

Znacznie mniej przyjemnym i bardziej niebezpiecznym w skutkach od kolizji drogowej jest wypadek drogowy. Wypadek drogowy (wypadek komunikacyjny) jest zdarzeniem w ruchu drogowym jednej lub więcej osób, polegającym na zderzeniu co najmniej dwóch pojazdów, potrąceniu pieszego, innego uczestnika ruchu lub innej osoby przebywającej na drodze, bądź uderzeniu pojazdu w przeszkodę, w wyniku którego przynajmniej jeden z uczestników ruchu drogowego został ranny i dochodzi do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni lub do śmierci któregoś z uczestników zdarzenia. Okres przedawnia w tym przypadku to 20 lat.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za powstałą szkodę powstaje wówczas, gdy istnieje odpowiedzialność posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem na podstawie przepisów prawa cywilnego. W celu przyjęcia przez TU odpowiedzialności wymagane jest, aby szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu.

Ubezpieczeniem OC rolnika objęta jest odpowiedzialność cywilna nie tylko samego rolnika, ale również wszystkich tych osób, które pracują w gospodarstwie rolnika w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania w momencie, gdy szkodę wyrządzi rolnik, ale także osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracownik gospodarstwa rolnego.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:

 • przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Istnieją również przyczyny wyłączające odpowiedzialność kierującego pojazdem oraz jego zakładu ubezpieczeń i są ściśle określone przez kodeks cywilny. Należą do nich:

 • fakt, że szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej,
 • fakt, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego,
 • fakt, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu mechanicznego nie ponosi odpowiedzialności.

W imieniu Klientów występujemy o odszkodowanie:

 • mające pokryć wszelkie koszty leczenia, w tym zakup leków, dojazdy do lekarzy, szpitala, rehabilitację itp.,
 • utracone dochody,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból,
 • renta w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • za zniszczone dobra materialne które uległy zniszczeniu w danym zdarzeniu drogowym.