Uległeś wypadkowi podczas pracy w rolnictwie? Sprawdź czy możemy uzyskać dla Ciebie odszkodowanie.

Sprawdź czy możemy uzyskać dla Ciebie odszkodowanie. Rolnictwo od dłuższego czasu pod względem wypadkowości plasuje się na stałym wysokim poziomie tuż obok takich gałęzi polskiej gospodarki jak górnictwo i budownictwo. W podsumowaniu 2013 roku KRUS odnotował, że w ub.r. zgłoszono 23 374 zdarzeń. W stosunku do roku poprzedniego liczba wypadków obniżyła się o 2,6%.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałagan w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieużywanie ochron pracy (przede wszystkim brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego), reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia), niewłaściwy sposób operowania kończynami w strefie zagrożenia, niewłaściwe chwytanie i trzymanie narzędzi nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, brak poręczy i barierek, progi, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe.

Każdy rolnik z tytułu ubezpieczenia w KRUS może uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Świadczenie to przysługuje w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli wypadek w wyniku prac rolniczych będzie śmiertelny dla ubezpieczonego rolnika, odszkodowanie przysługuje również rodzinie zmarłego oraz bliskim mu osobom. Statystyki wskazują, że prace w rolnictwie wiążą się z wieloma niebezpieczeństwami. Także oprócz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy, warto pamiętać o ubezpieczeniu, które umożliwi nam odszkodowanie za wypadek w rolnictwie w razie nieszczęść.

Odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia w KRUS

W przypadku kiedy ubezpieczony rolnik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej, możliwe jest uzyskania świadczenia z tytułu ubezpieczenia w KRUS. Świadczenie to także otrzymają członkowie rodziny oraz osoby bliskie w przypadku śmierci członka rodziny.

Przez osoby bliskie rolnikowi rozumie się osoby, mające z rolnikiem więzi osobiste, które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Poza najbliższą rodziną, do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe, np. pozostając z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

Odszkodowaniem z OC rolników

Ubezpieczenie OC rolnika to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Celem takiego ubezpieczenia jest umożliwienie uzyskania odszkodowania tym osobom, które poniosły szkodę związaną z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem OC rolnika objęta jest odpowiedzialność cywilna nie tylko samego rolnika, ale również wszystkich tych osób, które pracują w gospodarstwie rolnika w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania w momencie, gdy szkodę wyrządzi rolnik, ale także osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracownik gospodarstwa rolnego.

Czy osoba, która pracuje w gospodarstwie rolnym otrzyma odszkodowanie z OC rolnika jeżeli poniesie szkodę?

Zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie pracownikowi gospodarstwa rolnego, który poniesie szkodę podczas wykonywania prac związanych z posiadaniem gospodarstwa przez rolnika. Przykładem może być tu upadek z drabiny, która była z winy rolnika w złym stanie technicznym. Odszkodowanie będzie obejmowało jednak jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała np. zadośćuczynienie czy zwrot kosztów leczenia.

W jakich przypadkach zakład ubezpieczeniowy nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, pomimo iż odpowiedzialność rolnika może istnieć?

W przypadku zaistnienia szkody w gospodarstwie rolnym, której nie obejmuje odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń, poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie od osoby, która jest bezpośrednim sprawcą szkody. Ubezpieczyciel nie wypłaci zatem odszkodowania za szkody:

  • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez pracowników jego gospodarstwa rolnego lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • w mieniu, wyrządzone osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracownikom jego gospodarstwa rolnego,
  • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
  • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczanych przez osobę objętą ubezpieczeniem - jeżeli w skutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach,
  • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowywania lub naprawy,
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
  • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.