WYPADEK W ROLNICTWIE

Uległeś wypadkowi podczas pracy w rolnictwie?
Sprawdź czy możemy uzyskać dla Ciebie odszkodowanie.

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Wypadek w rolnictwie

WYPADEK W ROLNICTWIE

Sprawdź czy możemy uzyskać dla Ciebie odszkodowanie. Rolnictwo od dłuższego czasu pod względem wypadkowości plasuje się na stałym wysokim poziomie tuż obok takich gałęzi polskiej gospodarki jak górnictwo i budownictwo. W podsumowaniu 2013 roku KRUS odnotował, że w ub.r. zgłoszono 23 374 zdarzeń. W stosunku do roku poprzedniego liczba wypadków obniżyła się o 2,6%.

Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków był zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałagan w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, brak odpowiednich przejść i dojść, nieużywanie ochron pracy (przede wszystkim brak lub noszenie nieodpowiedniego obuwia roboczego), reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (ból, strach, hałas, podejście do zwierzęcia bez uprzedzenia), niewłaściwy sposób operowania kończynami w strefie zagrożenia, niewłaściwe chwytanie i trzymanie narzędzi nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, brak poręczy i barierek, progi, niezabezpieczone otwory zrzutowe i kanały gnojowe.

Każdy rolnik z tytułu ubezpieczenia w KRUS może uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie. Świadczenie to przysługuje w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli wypadek w wyniku prac rolniczych będzie śmiertelny dla ubezpieczonego rolnika, odszkodowanie przysługuje również rodzinie zmarłego oraz bliskim mu osobom. Statystyki wskazują, że prace w rolnictwie wiążą się z wieloma niebezpieczeństwami. Także oprócz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy, warto pamiętać o ubezpieczeniu, które umożliwi nam odszkodowanie za wypadek w rolnictwie w razie nieszczęść.

Odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia w KRUS

W przypadku kiedy ubezpieczony rolnik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej, możliwe jest uzyskania świadczenia z tytułu ubezpieczenia w KRUS. Świadczenie to także otrzymają członkowie rodziny oraz osoby bliskie w przypadku śmierci członka rodziny.

Przez osoby bliskie rolnikowi rozumie się osoby, mające z rolnikiem więzi osobiste, które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Poza najbliższą rodziną, do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe, np. pozostając z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

Odszkodowaniem z OC rolników

Ubezpieczenie OC rolnika to jedno z obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Celem takiego ubezpieczenia jest umożliwienie uzyskania odszkodowania tym osobom, które poniosły szkodę związaną z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem OC rolnika objęta jest odpowiedzialność cywilna nie tylko samego rolnika, ale również wszystkich tych osób, które pracują w gospodarstwie rolnika w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłaty odszkodowania w momencie, gdy szkodę wyrządzi rolnik, ale także osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracownik gospodarstwa rolnego.

Czy osoba, która pracuje w gospodarstwie rolnym otrzyma odszkodowanie z OC rolnika jeżeli poniesie szkodę?

Zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie pracownikowi gospodarstwa rolnego, który poniesie szkodę podczas wykonywania prac związanych z posiadaniem gospodarstwa przez rolnika. Przykładem może być tu upadek z drabiny, która była z winy rolnika w złym stanie technicznym. Odszkodowanie będzie obejmowało jednak jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała np. zadośćuczynienie czy zwrot kosztów leczenia.

W jakich przypadkach zakład ubezpieczeniowy nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, pomimo iż odpowiedzialność rolnika może istnieć?

W przypadku zaistnienia szkody w gospodarstwie rolnym, której nie obejmuje odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń, poszkodowany może dochodzić naprawienia szkody wyłącznie od osoby, która jest bezpośrednim sprawcą szkody. Ubezpieczyciel nie wypłaci zatem odszkodowania za szkody:

  • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez pracowników jego gospodarstwa rolnego lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • w mieniu, wyrządzone osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracownikom jego gospodarstwa rolnego,
  • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
  • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczanych przez osobę objętą ubezpieczeniem - jeżeli w skutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach,
  • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowywania lub naprawy,
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
  • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.