ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY I W PRACY

Uległeś wypadkowi przy pracy nie z własnej winy? Masz prawo do odszkodowania.

  1. Odzyskamy Odszkodowanie
  2. /
  3. Odszkodowanie za wypadek przy pracy oraz w pracy

WYPADEK W PRACY

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy skutkuje możliwością ubiegania się o szereg świadczeń, których celem jest kompensata doznanej poszkodowanego szkody.

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy i doznałeś obrażeń wówczas możesz ubiegać się o należne odszkodowania:

Odszkodowanie Za Wypadek Przy Pracy

Przedsiębiorstwa są organizacjami, w których powinno się zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy. W każdej firmie zdarza się jednak, że jej pracownicy mogą ulec wypadkowi. Jeśli był on spowodowany niedostateczną dbałością pracodawcy o warunki pracy, możesz starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Wielu pracowników nie wie, że poza odszkodowaniem wypłacanym przez firmę ubezpieczeniową, w której byli ubezpieczeni, mogą się oni starać także o odszkodowanie od pracodawcy. Może mieć ono przy tym charakter jednorazowy lub stałej renty. Odszkodowanie za wypadek przy pracy może być więc znacznie większy niż tylko suma odszkodowania otrzymana z tytułu ubezpieczenia pracownika. Miałeś groźny wypadek w pracy? Odszkodowanie możesz uzyskać na drodze sądowej, dzięki której masz szansę uzyskać bardzo wysoką kwotę w ramach zadośćuczynienia za wszelkiego rodzaju problemy zdrowotne, jakie pojawiły się w następstwie wypadku. Zgłoś się do naszych specjalistów, a ocenią oni twoje szanse na odszkodowanie.

Odszkodowanie z ZUS

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do ubiegania się o świadczenie odszkodowawcze z ZUS w przypadku gdy uległ wypadkowi w pracy. Należy pamiętać iż odszkodowanie uzyskane z ZUS jest niezależne od innych świadczeń i nie zamyka drogi do ubiegania się np. o odszkodowanie z polisy OC zakładu pracy. Warunkiem otrzymania odszkodowania z ZUS jest uznanie wypadku jako wypadek przy pracy. Uregulowania dotyczące wypadków przy pracy i świadczeń należnych z ZUS określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 954).

Odszkodowanie z polisy OC

Jak wyżej wspomniano pracownik który ucierpiał w pracy może starać się także o odszkodowanie z policy OC pracodawcy. Obecnie większość zakładów pracy, w szczególności przedsiębiorstwa działające w dziedzinach gospodarki o wysokiej wypadkowości posiadają polisy OC. Pracodawca dzięki takiej polisie zabezpieczony jest z uwagi na ewentualne pozwy odszkodowawcze swoich pracowników.

Z tytułu szkody na osobie wywołanej wypadkiem przy pracy poszkodowanemu przysługiwać mogą:

  • jednorazowe odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • renta.

Należy wspomnieć, że dochodzenie odszkodowania od pracodawcy odbywa się w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego, czego efektem jest konieczność udowodnienia roszczeń i podstawy odpowiedzialności pracodawcy przez samego poszkodowanego. Za obciążające pracodawcę uznane mogą być wszystkie zaniedbania obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów BHP. Co istotne, dotyczy to nie tylko naruszenia samych przepisów, ale także złamania ogólnych zasad BHP związanych z wykonywaniem określonego rodzaju pracy.

Protokół powypadkowy

Okoliczności i przyczyny wypadku zakwalifikowanego do kategorii wypadków przy pracy ustala zespół powypadkowy, który jest powoływany przez pracodawcę. Zespół powypadkowy dokonuje m.in. oględzin miejsca wypadku, utrwala je na zdjęciach, przesłuchuje świadków zdarzenia oraz samego poszkodowanego.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwany dalej „protokołem powypadkowym”. Poszkodowany ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym protokole do momentu akceptacji dokumentu przez pracodawcę, o czym powinien zostać poinformowany.

Warto pamiętać, że wszystkie powyższe świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.