Odszkodowania za śmierć

 1. Odzyskamy Odszkodowanie
 2. /
 3. Odszkodowania za śmierć

Odszkodowania za śmierć

Jeżeli w wypadku zginęła bliska Ci osoba, członek rodziny, przyjaciel to masz prawo do stosowanego odszkodowania.

Sprawy o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej są jednymi z najbardziej skomplikowanych, z uwagi na szczególnie szeroki wachlarz możliwych roszczeń niezbędna jest pomoc prawników specjalizujących się w odszkodowaniach. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoli na wyrównanie Państwa szans w walce z prawnikami zakładu ubezpieczeń i pozwoli uzyskać maksymalne odszkodowanie ze wszelkich możliwych źródeł.

Jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany poniósł śmierć, jego najbliższej rodzinie przysługują określone roszczenia:

Odszkodowanie w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej.

Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem należnym w wypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wykażą, że wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Stosowne odszkodowanie wypłacane jest w formie jednorazowej kwoty osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego. Służy ono przed wszystkim dzieciom i współmałżonkowi poszkodowanego. W kręgu osób uprawnionych znajdują się również konkubent, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo poszkodowanego z tym, że na skutek jego śmierci jak wskazano musi nastąpić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekt materialny pogorszenia – są nim również brak pomocy w wychowaniu dzieci, brak pomocy w prowadzeniu gospodarstwa, załamanie psychiczne skutkujące utratą możliwości zarobkowania.

Odszkodowanie za śmierć dorastającego dziecka:

Orzeczenie SN z maja 1969 r. słusznie przyznało odszkodowanie rodzicom w związku ze śmiercią dorastającego syna (16 lat), na którego pomoc w bliskiej przyszłości mogli liczyć. Wniosek o znacznym pogorszeniu sytuacji życiowej rodziców uzasadniają zwłaszcza takie okoliczności, jak ich skromne warunki materialne, podeszły wiek, możliwość rychłego podjęcia pracy zarobkowej przez syna itd. Podobnie wypadnie rozstrzygnięcie, jeżeli nastąpiła śmierć córki, zwłaszcza gdy już pracowała i oddawała rodzicom część swych zarobków.

Odszkodowanie za śmierć dziecka.

Śmierć dziecka, zdaniem orzecznictwa, nie pogarsza sytuacji życiowej rodziców. Dlatego nie mogą oni domagać się odszkodowania z tego powodu. Tym bardziej niedopuszczalne byłoby żądanie zwrotu kosztów dotychczasowego utrzymania czy wychowania. Takie stanowisko zajął SN w wyroku z marca 1964 r. Sąd Najwyższy podkreślił, że „śmierć 5-letniego dziecka stanowi wprawdzie dla jego rodziców szczególnie ciężką krzywdę moralną, jednakże nie pogarsza ich sytuacji życiowej”.

Odszkodowanie za śmierć matki, ojca.

Śmierć ojca lub matki, którzy byli jedynymi żywicielami rodziny, zawsze oznacza wstrząs ekonomiczny oraz dotkliwe obniżenie stopy życiowej wszystkich jej członków. Kwestie te nie budzą na ogół wątpliwości w orzecznictwie. Odszkodowanie należy się także drugiemu rodzicowi, jeżeli spada na niego ciężar związany ze sprawowaniem opieki i zaspokajaniem potrzeb rodziny.

Szkody prenatalne.

W orzeczeniu z czerwca 1966 r. Sąd Najwyższy przyznał zadośćuczynienie dziecku, które było już poczęte w chwili śmierci ojca, wynikłej wskutek czynu niedozwolonego osoby trzeciej, a następnie urodziło się żywe. Za takim rozstrzygnięciem przemawiały zdaniem Sądu Najwyższego następujące argumenty:

  • ograniczona zdolność prawna dziecka poczętego wynika z przepisów prawa rodzinnego i spadkowego,
  • prawidłowa wykładnia prawa zgodna z duchem humanizmu” nakazywała przyjąć, że dziecko poczęte musi być traktowane na równi z urodzonym.

Krąg uprawnionych do stosownego odszkodowania.

W kodeksie cywilnym chodzi o pojęcie rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu. Dlatego za najbliższego członka rodziny można uznać: macochę, ojczyma, rodzeństwo przyrodnie, a nawet dzieci przyjęte na wychowanie przez rodziców zastępczych oraz partnera pozostającego ze zmarłym w związku nieformalnym

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej (dla zdarzeń od dnia 3 sierpnia 2008 r.).

Od dnia 3 sierpnia 2008 r. zmiany w kodeksie cywilnym wprowadziły możliwość przyznania odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego. Za najbliższego członka rodziny uznaje się nie tylko matkę, ojca, rodzeństwo i dzieci, a także macochę, ojczyma, rodzeństwo przyrodnie, dziadków, wujostwo, wnuczęta, a także partnera pozostającego ze zmarłym w związku nieformalnym (konkubinacie).

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w związku z naruszeniem dóbr osobistych (dla zdarzeń przed dniem 3 sierpnia 2008 r.).

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego istnieją przesłanki do przyznania odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym, które miały miejsce przed 3 sierpnia 2008r.

Zwrot kosztów pogrzebu.

Gdy następstwem wypadku jest śmierć poszkodowanego, sprawca szkody ma obowiązek pokryć koszty pogrzebu.

Roszczenie o rentę dla członków rodziny – renta alimentacyjna.

W przypadku śmierci poszkodowanego o alimentację mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Będą to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent. Będą to również inne osoby bliskie, którym zmarły poszkodowany dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania – np. rodzice lub dziadkowie, którzy pozostawali na wyłącznym utrzymaniu dziecka, wnuczka.

Skontaktuj się z nami

w celu uzyskania należnego

odszkodowania OC

Opisz swój przypadek.

Skontaktujemy się w ciągu 24h.

  Załącz kosztorys szkody

  Aby wybrać wiele plików, zaznacz je

  z wciśniętym klawiszem "ctrl"